www.psalmsvizzer.ch
Schweizer Wappen Psalm Svizzer

Il psalm svizzer

La pagina d’internet da l’associaziun da fauturs Widmer Zwyssig

Nossa pagina d’internet è in center da cumpetenza svizzer per dumondas en connex cun l’imni naziunal svizzer (psalm svizzer) e cun la Messa cun il psalm sivzzer.

L’imni naziunal svizzer è in fitg bun exempel per la collavuraziun ecumenica durant in temp turblà da conflicts religius e politics. Il Turitgais radical Leonhard Widmer (foto) ha scrit il 1840 la poesia „Schweizer Psalm“ ch’el ha surdà ad Alberik Zwyssig (foto), il pader conservativ e dirigent da la chapella da la claustra da Wettingen, per cumponer ina melodia adequata. Zwyssig ha midà il text fermamain ed al cumbinà cun ses graduale „Diligam te Domine“ (foto) ch’era vegnì represchentà il 1835 a chaschun da l’entrada en uffizi da ses ami pader Plazidus Bumbacher sco plevon da la baselgia parochiala veglia da Wettingen (foto).

Il psalm svizzer è l’imni naziunal da la Svizra. El è vegnì introducì provisoricamain il 1961 ed è dapi il 1981 definitivamain valaivel. Il text da l’imni n’è betg uschè facil, ma sche l’imni vegn chantà – cunzunt a chaschun dal di da la festa naziunala (il 1. d’avust) e da la Rogaziun federala (la terza dumengia da settember) – vegnan repartids fegls cun il text u ils cudeschs da chant sacral. Decennis a la lunga han ins empruvà da remplazzar l’imni naziunal. Cura che questas emprovas han fatg naufragi, han ins vulì midar almain il text – surtut en Svizra tudestga. Però era questas emprovas n’han betg gì success – quai conferman istorichers e politichers impurtants. Ozendi è l’imni renconuschì generalmain. Er a chaschun da gieus internaziunals vegn l’imni chantà plain entusiassem. Avant paucs onns n’era quai anc betg il cas..

Per meglierar la chapientscha e l’acceptanza da l’imni naziunal ha il musicist svizzer Hubert Spörri cumponì ina messa latina che sa basa sin ils pleds dal psalm 18 (17) „Diligam te Domine”. Cunquai che quest text da psalm ha ina validitad eterna ed universala, è la messa era gia vegnida represchentada ordaifer la Svizra. Ella vegn er appreziada da chors svizzers a l’exteriur. A partir dals 16 d’avrigl fin il 1. da matg 2009 ha in chor turitgais represchentà la messa sin sia turnea tras l’America. Il num „Messa cun il psalm svizzer“ deriva dal fatg che la melodia dal psalm svizzer è quella da „Diligam te Domine“ (foto).

Politichers ed istorichers impurtants, sco era persunas activas sin il champ cultural da tut la Svizra (las fotografias chattais Vus sin www.schweizerpsalm.ch/Gaestebuch/ sa legran da l’ovra reussida e da las passa 150 represchentaziuns che han gì lieu enfin la fin dal 2009.

Las notas da la messa pudais Vus empustar sur info@schweizerpsalm.ch, ubain per telefon: 0041 56 426 69 44 u 0041 77 402 31 12
Ulteriuras infurmaziuns chattais Vus sin www.psalmsvizzer.ch u sin www.schweizerpsalm.ch

• Guardai nossas numerusas fotos ed ils videos sin www.schweizerpsalm.ch
• Visitai era la pagina cun ils exempels auditivs da la messa e da las chanzuns da P. A. Zwyssig sin www.schweizerpsalm.ch/Hoerbeispiele
• Telechargiai ils artitgels da gasettas ed ils exempels da notas da la partitura per chor en il format PDF..